Main

June 27, 2009

Isopanisad Class Six - 6/23/09

Week Six Class

June 19, 2009

Isopanisad Class Five - 6/16/09

Week Five Class

June 10, 2009

Isopanisad Class Four - 6/09/09

Week Four Class

Isopanisad Class Three - 6/02/09

Week Three Class

May 29, 2009

Isopanisad Class Two - May 26, 2009

Week Two Class

May 20, 2009

Isopanisad Class One - May 19, 2009

Week One Class